+ شاد باش ...
شاد باش نه یک روز بلکه همیشه ... بگذار آوازه شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند آنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند ...


شنبه 7 بهمن 1391

عنوان آخرین یادداشتها