+ ...
خوشبختی؛ رنگین کمان لبخند توست! که... با هر ترنم باران شکل می گیرد! فقط خوشحال باش من اشک آسمان را در می آورم...


سه‌شنبه 15 مرداد 1392

عنوان آخرین یادداشتها